Statut Stowarzyszenia

Klub Żeglarzy Samotników został wpisany w dniu 20.09.2011 w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta pod numerem 116 do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia,których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej. Klub posiada osobowość prawną.

 

KLUB ŻEGLARZY SAMOTNIKÓW

R o z d z i a ł 1

Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę „KLUB ŻEGLARZY SAMOTNIKÓW” w skrócie – „KŻS”, zwane dalej „Klubem”.

§ 2

Klub kontynuuje działalność Klubu Żeglarzy Samotników, który powstał w dniu 03.08.1975 roku w Szczecinie oraz przyjmuje jego logo. Członkowie poprzednio działającego Klubu Żeglarzy Samotników otrzymują status zwyczajnych członków Klubu.

§ 3

Terenem działania Klubu jest miasto Szczecin, a także cały kraj i zagranica..

§4

Siedzibą Klubu jest miasto Szczecin

§ 5

Podstawą prawną działalności Klubu jest:

a. Ustawa o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 (Dz. U. Nr. 127 poz. 857).

b. Ustawa prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. – tekst jednolity z dnia 28

lipca 2007 r. (Dz. U. Nr. 112, poz. 766),

§ 6

1. Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

§ 7

Klub może być członkiem organizacji o podobnym profilu działania.

§ 8

Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Dla realizacji określonych celów statutowych Klub może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.

§ 9

Klub może używać bandery, proporca, pieczęci, posiadać logo i odznakę organizacyjną oraz wydawać komunikaty, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

R o z d z i a ł 2

Cele i środki działania

§ 10

1. Przedmiotem działalności Klubu jest wyłącznie działalność statutowa na rzecz ogółu społeczności, w tym na rzecz członków Klubu

2. Podstawowym celem Klubu jest:

a/ uprawianie i rozwój żeglarstwa na terenie miasta Szczecina, a także całego kraju i zagranicy,

b/ kultywowanie oraz wzbogacanie w ramach swej działalności wartościowych tradycji i dorobku żeglarstwa, szczególnie żeglarstwa uprawianego przez żeglarzy samotników

c/ dbałość o dobre imię bandery polskiej w kraju i za granicą

§ 11

Dl osiągnięcia swoich celów Klub może:

1. organizować regaty żeglarskie,

2. organizować rejsy żeglarzy samotnych,

3. prowadzić i organizować szkolenia i doszkalania żeglarzy, działaczy i sędziów,

4. opracowywanie systemu współzawodnictwa sportowego,

5. integrować żeglarzy z różnych krajów, głównie z Unii Europejskiej,

6. współpracować z krajowymi i zagranicznymi klubami i organizacjami żeglarskimi, ze szczególnym uwzględnieniem Polonii,

7. rozstrzygać spory powstałe pomiędzy członkami w obrębie Klubu.

§ 12

1. Klub nie prowadzi działalności gospodarczej.

R o z d z i a ł 3

Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki

§ 13

Członkowie Klubu dzielą się na:

1. zwyczajnych,

2. wspierających,

3. honorowych

§ 14

1. Członkami zwyczajnymi mogą być żeglarze którzy przepłynęli 500 mil morskich w morskim rejsie samotnym pod żaglami bez zawijania do portów lub ukończyli Bałtyckie Regaty Samotnych Żeglarzy o Puchar „Poloneza” bez zawijania do portów. Członkowie zwyczajni wpisywani są do Księgi Wpisów. Dowodami wpisu są: krawat klubowy, proporczyk i certyfikat.

2. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i prawne uznające i wspierające materialnie, rzeczowo lub swoją działalnością cele Klubu.

3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd Klubu na podstawie pisemnego zgłoszenia popartego przez dwóch członków Klubu jako wprowadzających.

4. Członkiem honorowym jest osoba fizyczna szczególnie zasłużona w działalności na rzecz Klubu. Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zebranie Klubu.

5. Członkiem Klubu może być cudzoziemiec nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 15

1. Członkowie zwyczajni mają prawo :

a. uczestniczenia z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Klubu,

b. wybierać i być wybieranym do Władz Klubu,

c. zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Klubu oraz oceniać ich działania.

2. Członkowie wspierający mają prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem wpisu do Księgi Wpisów.

3. Członkowie honorowi mają prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem wpisu do Księgi Wpisów.

§ 16

1. Członkowie Klubu obowiązani są do:

a. aktywnej działalności na rzecz Klubu oraz realizacji zadań statutowych Klubu,

b. przestrzegania statutu i decyzji władz Klubu,

c. przestrzegania etyki i etykiety żeglarskiej oraz zasad dobrej praktyki morskiej,

d. udziału w imprezach organizowanych przez Klub,

e. regularnego opłacania składki członkowskiej w wysokości i terminach ustalonych przez Zarząd.

2. Członkowie wspierający i honorowi posiadają obowiązki członków zwyczajnych .

§ 17

1. Członkostwo ustaje w przypadku:

a. wystąpienia członka ze Klubu, zgłoszonego na piśmie, po uprzednim uregulowaniu zobowiązań wobec Klubu,

b. rozwiązania się Klubu,

c. wykluczenia przez Zarząd w przypadku naruszenia postanowień niniejszego statutu.

2. Członek nie wykonujący obowiązków statutowych może być pozbawiony członkostwo przez wykreślenie z listy członków w drodze uchwały Zarządu.

3. Członek Klubu może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd w przypadku gdy nie bierze czynnego udziału w realizacji zadań i celów Klubu lub innego naruszenia statutu, uchwał i decyzji Klubu.

4. Zawieszenie w prawach członkowskich polega na okresowym pozbawieniu uprawnień statutowych, a w szczególności prawa do udziału w regatach w barwach Klubu i działalności szkoleniowej Klubu.

5. Od decyzji o wykluczeniu, wykreśleniu lub zawieszeniu w prawach członkowskich przysługuje stronie prawo do odwołania się do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o podjętej uchwale.

R o z d z i a ł 4

W ł a d z e Klubu

§ 18

Władzami Klubu są:

1. Walne Zebranie Członków Klubu,

2. Zarząd – jako organ zarządzający,

3. Komisja Rewizyjna – jako organ kontroli, odrębny od organu zarządzającego i nie podlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej.

§ 19

Kadencja władz Klubu trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym. Do władz Związku wchodzą osoby, które kolejno otrzymały największą ilość głosów.

§ 20

1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie zwoływane przez Zarząd raz na rok jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo – wyborcze.

2. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

a. uchwalanie statutu i podejmowanie uchwał o zmianach w statucie i rozwiązaniu się Klubu,

b. wybór Komandora, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

c. uchwalanie głównych kierunków i programów działania Klubu,

d. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności ustępujących władz,

e. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

f. uchwalanie wysokości składki członkowskiej i innych opłat na rzecz Klubu,

g. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie wykluczenia, wykreślenia lub zawieszenia w prawach członka,

h. rozpatrywanie oraz rozstrzyganie wniosków Zarządu i członków Klubu,

i. nadanie godności członka honorowego.

§ 21

1. W Walnym Zebraniu udział biorą:

a. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni, wspierający oraz członkowie honorowi.

b. z głosem doradczym – zaproszeni goście .

2. Tryb i sposób obradowania oraz wyboru władz Klubu określa osobny Regulamin uchwalony przez Walne Zebranie.

2. O terminie, miejscu i porządku obrad członkowie zwyczajni Klubu powinni być zawiadomieni co najmniej 14 dni przed terminem obrad Walnego Zebrania.

§ 22

Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków w pierwszym terminie i bez względu na liczbę członków w drugim terminie wyznaczonym tego samego dnia 15 minut później od pierwszego terminu.

§ 23

1. Walne Zebranie zwołuje Zarząd.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane na skutek:

a. uchwały Zarządu,

b. wniosku Komisji Rewizyjnej,

c. wniosku zgłoszonego przez co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków Klubu.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd w terminie dwóch miesięcy od zgłoszenia wniosku lub podjętej uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 24

1. Zarząd Klubu jest organem władzy pomiędzy Walnymi Zebraniami.

2. Zarząd Klubu składa się z 5 osób, w tym Komandora wybieranego przez Walne Zebranie w głosowaniu odrębnym, Wicekomandorów w ilości 2, Sekretarza i Skarbnika.

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.

4. Zakres działania oraz tryb pracy Zarządu określa regulamin uchwalany przez Zarząd.

§ 25

Do kompetencji Zarządu należy:

1. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu.

2. Realizowanie uchwał, wytycznych i zaleceń Walnego Zebrania.

3. Kierowanie całokształtem działalności Klubu.

4. Zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu.

5. Uchwalanie planów działania i planów finansowych.

6. Zwalnianie z obowiązku płacenia składek członkowskich w szczególnych przypadkach.

7. Zwoływanie Walnego Zebrania oraz przygotowywanie stosownej dokumentacji.

8. Powoływanie oddziałów, komisji problemowych i zatwierdzanie ich regulaminów.

9. Przyjmowanie, zawieszanie, wykreślanie oraz wykluczanie członków Klubu.

10.Wnioskowanie o nadanie godności członka honorowego.

§ 26

1. W przypadku naruszenia postanowień statutu, regulaminów i innych postanowień obowiązujących w Klubie – Zarządowi przysługuje prawo nakładania kar na członków Klubu.

2. Tryb postępowania dyscyplinarnego oraz rodzaje kar określa regulamin dyscyplinarny uchwalony przez Zarząd Klubu.

3. Zarządowi Klubu przysługuje prawo wyróżniania i nagradzania członków zwyczajnych i wspierających oraz osoby prawne i fizyczne, które w sposób szczególny wspierają działalność Klubu.

§ 27

Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu, któremu przewodniczy Komandor.

§ 28

Komandor kieruje pracami Zarządu.

§ 29

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, w tym: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

2. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę statutowej i finansowo – gospodarczej działalności Klubu.

3. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu sprawozdanie dotyczące działalności Klubu oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosków w sprawach absolutorium dla Zarządu.

4. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości.

5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz członkowie Komisji mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu.

6. Zakres działania, organizację oraz tryb pracy Komisji Rewizyjnej i jej organów określają regulaminy uchwalone przez Komisję.

§ 3

1. W przypadku ustąpienia członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród kandydatów, którzy podczas wyborów kolejno otrzymali największą ilość głosów ale nie weszli do władz.

R o z d z i a ł 5

Majątek i fundusze Klubu

§ 31

1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2. Majątek Klubu może być użyty wyłącznie dla celów przewidzianych niniejszym statutem.

3. Na fundusz Klubu składają się:

a. składki roczne członków Klubu,

b. wszelakie wpływy z zawodów sportowych organizowanych przez Klub,

c. darowizny, dotacje i inne środki przeznaczone na działalność statutową,

d. inne wpływy służące realizacji celów statutowych.

§ 32

Do ważności oświadczeń woli dotyczących praw i obowiązków majątkowych i innych Klubu wymagane jest współdziałanie dwóch osób: Komandora lub Wicekomandora oraz Sekretarza lub Skarbnika. Jeżeli kwota zobowiązania lub należności nie przekracza 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy zł), za skuteczne działanie w imieniu Klubu uważa się oświadczenie woli Komandora lub łącznie Wicekomandora Klubu i jednego członka Zarządu.

R o z d z i a ł 6

Postanowienia końcowe

§ 33

Zmiana statutu może być uchwalona przez Walne Zebranie w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 34

1. Rozwiązanie się Klubu następuje w przypadku podjęcia uchwały przez Walne Zebranie kwalifikowaną większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy Członków uprawnionych do głosowania.

2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu powinna określać przeznaczenie majątku i sposób likwidacji.

Klub Żeglarzy Samotników został wpisany w dniu 20.09.2011 w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta pod numerem 116 do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej. Klub posiada osobowość prawną.

Sekretarz Zebrania Przewodniczący Zebrania

Kowalski Zygmunt Charkiewicz Janusz